Bayburt Belediyesi

İHALE İLANI

Geri

İHALE İLANI

19 Ekim 2020

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 4. maddede detayları belirtilen 12 adet Arsanın mevcut haliyle satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- Belediyemiz uhdesinde bulunan 5.maddede detayları belirtilen 2 adet Büfe ve 1 Adet Çay Ocağının mevcut halleriyle Kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 3- İhale 30.10.2020 Cuma günü saat 15:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 4-  Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

S.N 

Mevki 

 

Cinsi 

 

Ada 

 

Parsel 

m2 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ KDV. HARİÇ 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1. 

Tuzcuzade Mahallesi 

Arsa 

1032 

7 

274,85 

109.940,00.-TL 

3.298,20.-TL 

2 

Tuzcuzade Mahallesi 

Arsa 

1032 

6 

474,59 

189.836,00.-TL 

5.695,08.-TL 

3 

Tuzcuzade Mahallesi 

Arsa 

1031 

7 

588,22 

235.288,00.-TL 

7.058,64.-TL 

4 

Veysel Mahallesi 

Arsa 

1009 

11 

450,00 

135.000,00.-TL 

4.050,00.-TL 

5 

Veysel Mahallesi 

Arsa 

1009 

10 

450,00 

135,000.00.-TL 

4.050,00.-TL 

6 

Veysel Mahallesi 

Arsa 

1009 

3 

381,37 

114.411,00.-TL 

3.432,33.-TL 

7 

Veysel Mahallesi 

Arsa 

1009 

2 

308,67 

92.601,00.-TL 

2.778,03.-TL 

8 

Veysel Mahallesi 

Arsa 

1009 

1 

605,27 

181.581,00.-TL 

5.447,43. TL 

9 

Tuzcuzade Mahallesi 

Arsa 

916 

10 

346,99 

138.796,00.-TL 

4.163,88.-TL 

10 

Şingah Mahallesi 

Arsa 

877 

11 

345,85 

138.340,00.-TL 

4.150,20.-TL 

               
               

Madde 5- Kiraya Verilecek Gayrimenkullerin Muhammen Bedelleri Ve Geçici Teminatları:

 

s.n 

Mevki 

 

Cinsi 

 

Ada 

 

Parsel 

1 Yıllık Muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli 

Geçici Teminat 

Bedeli 

Kira 

Süresi 

 

1. 

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı Yanı 

Çay Ocağı 

 

943 

 

18 

 

15.000,00-  TL 

 

4.500,00 -TL 

 

3 YIL 

 

2. 

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı Yanı 

Büfe 

943 

18 

8.000,00- TL 

2.400,00- TL 

3 YIL 

3. 

Gençosman Mah. Müftülük Karşısı 

Büfe 

------ 

----- 

5.000,00- TL 

1.500,00- TL 

3 YIL 


Madde 6- Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedelleri ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.


Madde 7 – Kiralama ihalesi olacak Çay Ocağı ve Büfelerin ihale bedelleri, KDV’leri, Kesin Teminatları ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

 

Madde 8- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

 1. Tebligat Adres Beyanı 
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. 
 4. Şartname alındı makbuzu.  
 5. Geçici Teminat dekontu.  
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi 
 7. İkametgâh ilmühaberi  
 8. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) 
 9. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı) 

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

 1. Tebligat Adres Beyanı   
 2. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.  
 3. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.  
 4. Şartname alındı makbuzu.  
 5. Geçici teminat dekontu.  
 6. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.  
 7. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’       Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.  
 8. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )  
 9. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.  
 10. Yetkilinin kimlik fotokopisi.  
 11. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.  
 12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar ) 

Madde 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.-

Madde 10- İhale Dosyaları 30/10/2020 Cuma günü Saat 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 11- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği her bir satış veya Kiralama İhalesi için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

İlanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR