Bayburt Belediyesi

BAYBURT BELEDIYESI 2020 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU

Geri

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

      1- Fiziksel Yapı

      2- Örgüt Yapısı

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

      4- İnsan Kaynakları

      5- Sunulan Hizmetler

      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

      3- Mali Denetim Sonuçları 

      4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

      2- Performans Sonuçları Tablosu

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

      5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           A- Üstünlükler

           B-  Zayıflıklar

           C- Değerlendirme

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYBURT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 

01.01.2020–31.12.2020

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

I - GENEL BİLGİLER

 

A- Vizyonumuz ve Misyonumuz

 Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve vizyonu  için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler.  Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

 

Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını “Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bayburt’u geleceğe hazırlamaktır.

 

 B- Yetki, Görev ve sorumluluklar

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, çevre ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Devlete ait her derecedeki okul binaları inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinden öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırını kapsar. Belediye Meclisi kararıyla mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

C-  İdareye ilişkin Bilgiler

 

1-) Fiziksel yapı

 

Belediyemizin idare hizmet binası:  İlimizin Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir bodrum, bir çekme katlı zemin kat dört normal ve bir çatı katı şeklinde betonarme binadır. Binanın Tamamı doğalgaz ısıtmalıdır.      

 

İŞYERİNİN ADI

ÖZELLİĞİ

ODA SYISI

ISINMA

MÜLKİYETİ

Hizmet Binası

Betonarme

45

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

İtfaiye Hizmet Binası

Betonarme

7

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Atölye-Garaj-Depo

Betonarme

9

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

Mezbahana

Betonarme

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Soğuk Hava Deposu

Yığma

7

Yok

Bayburt Belediyesi

Konkasör imalathanesi

Açık Hava

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Şantiye Binası

Yığma

6

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Büz İmalathanesi

Ahşap

1

Yok

Bayburt Belediyesi

Kanaliz. Terfi merkezi

Betonarme

 

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Kapalı Garaj

Betonarme

4

Sobalı

Bayburt Belediyesi

Hayvan Pazarı

Açık Hava

 

Yok

Hazine

Su Kaptaj bekçi lojmanı

Yığma

3

Yok

Bayburt Belediyesi

Garaj

Prefabrik

 

Elektrikli

Bayburt Belediyesi

Belediye Otobüs terminali  

Betonarme

81

Kalorifer

Bayburt Belediyesi

 

2-) Örgüt yapısı

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine göre Belediye teşkilatımız kurulmuş olup, başta Yazı İşleri, Malî Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimi olmak üzere, söz konusu kanunun 49. maddesine dayanılarak çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belirlenen düzenlemeler çerçevesinde, Belediyemiz Meclis kararı ile diğer Müdürlükler de kurulmuştur.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 17. maddesi gereğince  Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır. Belediye Başkanıyla beraber 16 kişi ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümeni Belediye Kanununun 33.maddesine göre Meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Buna göre Bayburt Belediyesi encümeni Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü, İmar İşleri Müdürü ve ayrıca 3 seçilmiş üye Belediye Başkanı ile beraber 7 kişiden oluşmuştur.

 

      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Belediyemiz Bünyesindeki tüm birimler bilgisayar ve internet sisteminden yararlanma imkânına sahiptirler. Belediyemiz bünyesinde 86 adet bilgisayar, 50 adet bilgisayar yazıcısı09 adet Dizüstü Bilgisayar, 4 Adet fotokopi makinesi13 adet fotokopili yazıcı13 adet fotoğraf makinesi, 16 adet TV , 3 adet kamera5 adet tarayıcı ayrıca İmar İşleri Müdürlüğümüzde Hp Deskjet 500 Plotur çizici 2 adet server ana makinesi, 2 Adet fax   ve 2 Adet Kart Yazıcısı mevcuttur. 12 Adet Güvenlik Kamere Sistemi

 

Resmi internet sitesi Bayburt Belediyesinin’ Faaliyetlerini tanıtmak üzere kurulmuş olup, sitemizde ilimizle ilgili yapılan tüm yatırımlar, faaliyetler detaylı olarak verilmektedir. Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm bilgiler bu sitemizde mevcuttur. 

 

4- İnsan Kaynakları

 

5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemiz B-1 (0-49,999) grubunda sayılmıştır. Belediye Meclis Kararı ile norm kadromuz belirlenmiştir. Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır; birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmaktadır

 

  

Mevcut kadro

Dolu Kadro

Boş Kadro

Fazla Personel

 Memur kadrosu

264

47

217

 

Sürekli İşçi Kadrosu

137

75

62

 

Geçici işçi

1

1

-

 

Sözleşmeli personel

5

5

 

 

Bay-bel Şirket işçisi

174

174

 

 

TOPLAM PERSONEL

581

302

 

 

 

5-Sunulan Hizmetler

 

    5.1. Özel kalem Müdürlüğü

 - Muhtarlarla Toplantı yapıldı

 -21 Şubat Haftası Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu Etkinlikleri

 -Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızın ziyareti yapıldı. -23 Nisan Çocuk Şenliğinde     çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek kitap dağıtımı yapıldı.

 -Ramazan Bayramında Yaşlı, Hasta ve Esnaf Ziyaretleri yapıldı.

 -Kurban Bayramında Esnaf ve yaşlı Ziyareti yapıldı

 -Engelliler haftasında engellilerimiz unutulmayarak ziyaret edildi ve Engelli vatandaşlar akülü araba dağıtımı yapıldı.

 -Kutlu Doğum haftasında o günün anlam ve önemine binaen etkinlikler yapıldı.

 -Lise ve dengi okullara kitap dağıtımı yapıldı.

 -İkametgâh kampanyası yapıldı.

 -Amatör Spor Kulüplerine yardım yapıldı

 -Elektrik,doğalgaz  ve su faturalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım edildi.

 -STK’larla bir araya gelinerek toplantı yapıldı

 -Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal ile birlikte şehrimiz adına görüşmeler yapıldı

 -Günlük Olarak Dar Gelirli aile ziyaretleri yapıldı.

 -Yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek seti takdim ediliyor

 - Kandil Günlerinde  Camilerde Kandil Simiti Dağıtımı yapılıyor

-Pandemiden dolayı yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara encümen kararı ile 200.000.00 TL nakdi yardım desteği sağlandı

-Pandemiden dolayı 5.000 Bin vatandaşımıza gıda yardımı yapıldı

-Pandemiden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bere,mont ve çocuk bezi yardımı yapıldı.

-Kurum,Esnaf ve STK ziyaretleri gerçekleştirildi

 

 

Birimimiz tarafından 2020 yılında evrakların takibini yapmak amacıyla;

 1. Resmi Yazı Giden Sayısı : 378
 2. Resmi Yazı Gelen Sayısı :800

Birimimiz tarafından kayıt altına alınmış Belediye Başkanımızın katıldığı il içi, il dışı, yurt dışı toplantı sayısı;

 

 1. İl İçi Toplantı Sayısı :100
 2. İl Dışı Toplantı Sayısı :  30
 3. Yurt Dışı Toplantı Sayısı :    0

 

Birimimiz kayıtlarında bulunan aylık gelen ziyaretçi icmali;

 

                        Ocak ayı                     : 1000

                        Şubat ayı                    : 300

                        Mart ayı                      : 4000

                        Nisan ayı                    : 1000

                        Mayıs ayı                    : 1000

                        Haziran ayı                 : 6000

                        Temmuz ayı                : 4000

                        Ağustos ayı                : 3500

                        Eylül   ayı                   : 780

                        Ekim ayı                     : 900

                        Kasım ayı                   : 870

                        Aralık ayı                    : 950

 

Başkanlık makamında gerçekleşen üst protokol ziyaret sayısı; 200

      

 5.2. Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

                 Birimimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; Belediye Başkanı idaresinde seçilmiş 15 kişiden  oluşan Belediyemiz Meclisi 2020 yılı içerisinde 11 kez toplanarak 21 birleşim yapmış ve bu toplantılarında 379 karar almıştır. Bu kararlar yasal süresi içerisinde yazılarak Valilik Makamına bilgi için gönderilmiş ve kararlar çoğaltılarak ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 ncü maddesi gereğince Belediye Başkanı idaresinde Belediye Meclisinden seçilen 3 üye ve Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürüyle birlikte 7 kişiden oluşan Belediye Encümenimiz yılı içerisinde her hafta cuma gününü toplantı günü olarak belirleyerek 53 kez toplanmış ve 317 adet karar alınmıştır. İlgili kararların yazımı tamamlanıp çoğaltılarak yine ilgili birimlerine dağıtımı yapılmıştır.

     Birimimiz bünyesindeki evrak kayıt memurluğuna 2020 yılı içerisinde kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gönderilen toplam 2622 adet evrak girişi yapılmış, 2672 adet dilekçe ve diğer kurumlarla ilgili olarak 2313 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Kurum evrak memurluğu dışında birimimize gerek diğer kurumlardan gerekse belediyemiz birimlerinden 186 adet evrak girişi yapılırken 146 adet giden evrak kaydı tutulmuştur.

 

 

 5.3. Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri:

           Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.

          Mali Hizmetler Servisi 01/01/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen ödeme emri ve Muhasebe İşlem Fişi,  olmak üzere toplam 5191 adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.

          Bankalardaki Bayburt Belediyesi hesaplarının banka ekstralarının giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilerek kontrolü sağlanmıştır, emekli Sandığı Aylık Bordoları düzenlenerek koruma intikali ile işçi personellerin aylık bildirgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca aylık K.D.V. Beyannameleri Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir. Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demir baş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında; Belediyemizce alınan malzemeler için 381 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi 375 adet Taşınır İşlem Fişi çıkış düzenlenmiştir.

             

5.4. İmar ve şehircilik müdürlüğü hizmetleri:

 

5.1-Faaliyet ve Projeler

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü daha önceki yıllarda olduğu gibi 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında da kentin Yaşanılabilir ve yapabilirlik kriterleri doğrultusunda Modern ve kendini yenileyen bir çevrenin oluşması adına plan ve projelerine uygun bir şekilde yapılaşmasını sağlamıştır. Müdürlüğümüzce 2020 yılı içinde 1304 adet evrak gelmiş, 1347 adet yazışma yapılmıştır.

 

5.1.1. Plan Çalışmaları

 

Parsel maliklerinin istemi üzerine arazi ve büro kontrollerini yapılarak 108 Adet İfraz, tevhit, yola terk, İhadas, Cins Değişikliği, 18.madde uygulaması işlemi hazırlatılmış-hazırlanmıştır. Uygulama imar planları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara gerekli bilgi verilmiştir. Yine 2020 yılı içerisinde inşaat ruhsatına esas olmak üzere 154 adet imar Durumu düzenlenmiş ve düzenlenen imar durumları karşılığında 9.240.00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planının öngördüğü şekilde plan uygulama şerhleri doğrultusunda 42 adet tevhit, 44 adet İfraz- yola terk, 9 adet ihdas, 3 adet 18.madde uygulaması yapılmıştır.

 

5.1.2 Planlama Çalışmaları

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğümüzde planlama çalışmaları koordineli bir şekilde 1 Harita Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ile yürütülmektedir. Mücavir alan sınırı içerisinde planı bulunan ya da bulunmayan alanların sağlıklı ve planlı bir şekilde yapılaşmasını sağlamak adına 2020 Yılı içerisinde 160 Adet Belediye Meclisine gündem taşınmış olup, 37 adet plan değişikliği onaylanmış, 22 adet plan değişikliği tasarısı reddedilmiştir.

5.1.3. İNŞAAT RUHSAT ÇALIŞMALARI

 

Bir adet İnşaat Teknikeri ve bir adet Sanat Tarihçi ile koordineli bir şekilde inşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje 3194 sayılı imar kanununun 57,58 ve 59 maddelerine göre gerekli kontrolleri yapılıp, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86,87,88,89,90 ve 91 nolu maddelerine göre gerekli yol, tretuvar ve kanal katılım bedelleri hesaplanarak gerekli harçlar yatırıldıktan sonra 284 adet inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

 

5.1.4. Yapı Kullanma İzni Çalışmaları

 

Bir adet İnşaat Teknikeri ve bir adet Sanat Tarihçi ile koordineli bir şekilde belediye mücavir alan sınırları içerisinde inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak adına yine 2020 yılı içerisinde 82 Adet iskân Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

5.1.5. Kaçak İnşaat Birim Çalışmaları

Belediye sınırları içerisinde  2020 Yılı içerisinde 4 Adet ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yerinde tespiti yapılarak zabıt memuru ile beraber mühürleme yapılmıştır.

 

5.1.6. Yapı Denetim Birim Çalışmaları

Birimizi ilimizde bulunan 3(üç) adet farklı yapı denetim şirketleriyle diyaloglu şekilde yukarıdaki belirlenen görevler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz dahilinde yapılan projelerinin uygunluğunun kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerini devam ettirmektedir.

 

5.1.7. Numarataj Birim Çalışmaları

Birimimizle gelen her türlü evraklara cevap vermek;

Belediye imar planı sınırı içerisinde yerinde mevcut her taşınmaza Numarataj projesine istinaden adres verilmektedir. Bu kayıt siteminde belediye tarafından oluşturulmuş adreslere İl Nüfus müdürlüğü tarafından vatandaşlar kayıt edilmektedir. İnternet ağı üzerinden sürekli olarak birimimiz güncellemektedir.

            -  Hazırlanan Numarataj Projesi üzerinde vatandaşın adresinin belirlenmesi, gerektiğinde araziye giderek kontrollerinin yapılması,

            -  Yapı kullanım belgesi verilen ve cins değişikliği yapılan taşınmazların ruhsatına göre adres kaydının yapılması    

 

5.1.8. Emlak ve İstimlak  Çalışmaları

 

5.1.8.1 Kamulaştırma     :

 

Zahit(Gençosman) mahallesinde bulunan, ada:923, parsel: 184 no.lu 155,47 m² miktarındaki taşınmazın tamamı 97.946,10 -TL bedelle kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.

 

2020 Yılı Toplam Kamulaştırma Bedeli: 97.946,10 -TL’dir.

 

5.1.8.2 Trampa  :

 

Zahit Mahallesi, 351 ada, 5 ve 7 nolu taşınmazlar karşılıklı bedel ve değer farkı olmaksızın trampa edilmiştir.  

 

 

 

5.1.8.3 Satış (2886/45)  :

 

2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden ihale edilmek suretiyle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:1 no.lu 605,27 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 182.500,00 TL bedelle;

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:2 no.lu 308,67 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 93.500,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:3 no.lu 381,37 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 115.500,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:4 no.lu 399,99 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 120.597,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:5 no.lu 399,98 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 120.550,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:6 no.lu 396,86 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 120.000,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:10 no.lu 450,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 136.000,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:1009, parsel:11 no.lu 450,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 136.000,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1032, parsel:6 no.lu 474,59 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 280,050,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1032, parsel:7 no.lu 274,85 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 210.050,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1031, parsel:7 no.lu 588,22 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 550,050,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:637, parsel:4 no.lu 150,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 18,200,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:647, parsel:2 no.lu 150,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 52,600,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:754, parsel:11 no.lu 246,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 41.920,00 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:877, parsel:11 no.lu 345,85 m² yüzölçümlü taşınmaz (KDV Hariç) 139.050,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:2 no.lu 1 nolu bağımsız bölüm 1+1 taşınmaz (KDV Hariç) 60.100,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:1033, parsel:1 no.lu 2 nolu bağımsız bölüm 1+1 taşınmaz (KDV Hariç) 60.150,00 TL bedelle;

 

Toplam: 2.436,817,00 TL

 

Ayrıca Zahit mahallesinde bulunan ada:849, parsel: 46 ve 47 nolu taşınmazlar 1997 yılında Alaattin TEKDEMİR adına ihale edilmiş ancak tapu tescilleri yaptırılmamıştır. 2019 yılında her iki taşınmazında hak sahibi adına tescil işlemleri tamamlanmıştır.

 

5.1.8.4 Bitişik Parsel Arsa Satışı (3194/17)  :

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre bitişinde bulunan parsellere satılmak suretiyle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:230, parsel:437 no.lu 321,82 m² yüzölçümlü taşınmaz 128.728,00 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:48, parsel:38 no.lu 281,41 m² yüzölçümlü taşınmaz 112.564,00 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:48, parsel:39 no.lu 271,60 m² yüzölçümlü taşınmaz 108.640,00 TL bedelle;

 

Kadızade mahallesinde bulunan, ada:174 parsel:11 no.lu 63,11 m² yüzölçümlü taşınmaz 22.088,50 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:379, parsel:44 no.lu 82,27 m² yüzölçümlü taşınmaz 26.326,40 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:761 parsel:301 no.lu 91,91 m² yüzölçümlü taşınmaz 27.573,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:395, parsel:36 no.lu 97,66 m² yüzölçümlü taşınmaz 87.894,00 TL bedelle;

 

Veysel mahallesinde bulunan, ada:275, parsel:7 no.lu 174,09 m² yüzölçümlü taşınmaz 10.445,40 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:646, parsel:12 ve 20 no.lu 282,25 m² yüzölçümlü taşınmaz 42.337,50 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:45, parsel:167 no.lu 99,33 m² yüzölçümlü taşınmaz 34.765,50 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:1069, parsel:3 no.lu taşınmazın 52,19 m² hissesi diğer hissedarlar adına 26.095,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:1069, parsel:1 no.lu taşınmazın 57,30 m² hissesi diğer hissedarlar adına 28.650,00 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:1068, parsel:9 no.lu taşınmazın 12,44 m² hissesi diğer hissedarlar adına 6.220,00 TL bedelle;

 

Tuzcuzade mahallesinde bulunan, ada:625, parsel:1 no.lu 46,66 m² yüzölçümlü taşınmaz 18.664,00 TL bedelle;

 

Şingah mahallesinde bulunan, ada:52, parsel:5 no.lu 46,25 m² yüzölçümlü taşınmaz 11.562,50 TL bedelle;

 

Gençosman mahallesinde bulunan, ada:923, parsel:180 no.lu 65,25 m² yüzölçümlü taşınmaz 41.107,50 TL bedelle;

Gençosman mahallesinde bulunan, ada:644, parsel:20 ve 38 no.lu 107,56 m² yüzölçümlü taşınmaz 45.175,20 TL bedelle;

 

Zahit mahallesinde bulunan, ada:1068, parsel:7 no.lu taşınmazın 47,22 m² hissesi diğer hissedarlar adına 23.610,00 TL bedelle;

 

olmak üzere toplam:2.200,32 m²'lik taşınmaz toplam: 802.446,50 TL bedelle bitişiğindeki parsellere satılmıştır.

 

5.1.8.5 Tahsis  :

 

İlimiz Merkez Zahit Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait, ada:700, parsel: 2 ve 3 nolu arsa vasıflı taşınmazların üzerine YUSUFİYE CAMİİ ve Abdesthane’nin isabet ettiği Alanın Diyanet İşleri Başkanlığı(Bayburt İl Müftülüğü) adına hizmet süresi boyunca tahsis edilmiştir.

 

5.1.8.6 2981 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler   :

 

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde gecekondusu bulunan ve 2981 sayılı kanuna göre hak sahibi olan vatandaşların tapu işlemlerinin yapılması için imar uygulama işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır. Tapu Tahsis Belgesi olan ve İmar Planına göre tapusunun verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan hak sahiplerine tapu verme işlemleri devam etmektedir.  Bu konuda 2020 yılı içerisinde 2 adet taşınmazın ilgilileri adına tapuları verilmiştir.

 

5.1.8.7 Ecrimisil     :

 

Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde işgali bulunan 30 adet taşınmazdan ecrimisil alacaklarımızın tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmakta, ödemeyenlerin yasal işlemleri rutin olarak takip edilmektedir. 

 

5.1.8.8 Diğer  :

 

Aynı zamanda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumlarımızın talepleri doğrultusunda kamulaştırma, trampa, satış, bitişik parsel satış, tahsis, devir işlemleri, gerekli imar uygulamaları(tevhit, ifraz, yola terk vs.) ve mülkiyet sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımız devam ermektedir.

 

 

 

   5.5 İtfaiye Müdürlüğü Hizmetleri

 

              İlimize bağlı ilçe İtfaiye teşkilatlarının yetersiz olması nedeniyle Merkeze bağlı 118, Demirözü ilçesine bağlı 29, Aydıntepe ilçesine bağlı 25 olmak üzere Toplam 174 köy ayrıca 2 ilçe ve merkeze bağlı 2 Beldedeki yangınlara da müdahale edilmektedir.

               211 2207 ve 110 Nolu yangın ihbar hattımıza:

Gelen ihbar sayısı           46

Rapor tutulmayan             22          -

Raporlu yangın sayısı       23

Mesken yangını     :          14

Anız yangını                     10

Trafik Kazası                    10

Ot yangını                          8

Araç yangını                      4

İşyeri                                 1                      

Çatı Yangını                      6

Orman yangını                   3                                                          

Elektrik yangını                  1

Patlama                                1

 

             Toplam         48   Adet olup Müdahale edilen yangınların 28 adeti şehir merkezi,20 adeti ise merkeze ve ilçelere bağlı köylerde meydana gelmiştir.

Su kesintisi olan bölgeler: Teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan semtlerin su ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Yaz aylarında kanal ve su çalışmalarından dolayı halkımızın rahatsız olmaması için  toz olan cadde ve sokakların belirli bir program dâhilinde çillenmesi, Belediyemize ait ağaç ve yeşil alanlar periyodik olarak sulanmaktadır.

 

                Ayrıca inşaatlara su talebinde bulunan vatandaşların su ihtiyaçları karşılanmış, ilgili meclis kararına istinaden 1 arozöz suya 130,00 TL ücret karşılığında su verilmiş ayrıca talepte bulunan kurumlar ve vatandaşın baca temizliği yapılmış olup yılsonu itibarıyla 9.203.00 TL gelir elde edilmiştir. Karşılığında kurumumuz tarafından makbuz kestirilmiştir.

İşyeri Yangın Güvenlik Raporu: Yeni açılan veya ruhsat değişimi yapan iş yerleri Müdürlüğümüz elemanlarımızca incelenerek 46 adet rapor düzenlenmiştir.

                Mahsur kalma      : 0

                Baca temizlemesi  : 3 adet Resmi Kurum                             

                Kış aylarında Şehrimizin muhtelif yerlerinde çatılardan sarkan buzlar tehlike arz ettiğinden, Program dâhilinde Müdürlüğümüz elemanlarınca buz kırma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ağaçların sulanması  :Belli bir   program dahilinde  şehrimizin muhtelif bölgelerinde daha önce ve yeni dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar yaz sezonu boyunca aksatılmadan sulanmış olup; Belediye Başkanımızın Vermiş olduğu diğer görevlerde aksatılmadan yerine getirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.6. Zabıta Müdürlüğü

             İlimizde bulunan 9 adet Playstation ve 26 adet  Internet  Kafenin 2020 yılında  denetim  çalışmaları yapılıp  aralıksız sürdürülmektedir.

     Belediye sınırları ve mücavir  alan içerisinde  bulunan 2 adet içkili olmak üzere 53 adet lokantanın, 76 adet oyunlu kahvehane  ve çay ocakları, 24 kasap , 6 otel , 8 pastane , 27 berber,9    kuaför, 3 hamam , 37 fırın, umuma açık iş yerleri, bakkal ve market gibi gıda maddesi satan iş yerleri,  halk pazarı ,  lor ve  peynir pazarlarının  denetimleri faaliyetlerini  sürdürdükleri  zaman dilimlerinde  yapılmaktadır.

    Kaldırımların yayalar tarafından daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

    Şehir içerisinde seyyar satıcılığın önüne geçerek önlenmesi için cami önleri ara sokakların kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.

     Kaçak yapılaşmayı engelleyebilmek için gerekli önlem ve organizasyonlar  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek yapılmaktadır.

     Belediyemize ait İlimiz otogarının denetimleri müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personelce yapılmaktadır. 

     Fen işleri Müdürlüğü uygulamalarının düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş birliği yapılarak  çalışmalara yardımcı olunmaktadır

     İlimizde son dönemde oluşturulan toplu taşımacılıkla ilgili aksaklıkların giderilebilmesi hizmetin kalitesinin yükseltilebilmesi daha verimli olabilmesi için gerekli denetimler yapılmaktadır.

     İnsanların dini ve milli duygularını sömürerek yapılan dilenciliği önlemek amacıyla özellikle Pazartesi ve Cuma günleri denetimler sıklaştırılmıştır.

      Ülkemizde son yıllarda baş gösteren Covit-19 salgınına karşı maske dağıtılmış halk pazarında kontroller yapılmaktadır.

    2020 yılında 98 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir.

   İlimizde faaliyet gösteren S plakalara 16 adet güzergah belgesi verilmiştir Öğrenci servislerinin denetimi  aralıksız devam etmektedir.

  Şehir içi toplu taşımada kullanılan 35 adet D plakalı 5 adet de belediyemize ait toplu taşıma araçlarının denetimi aralıksız devam etmektedir.

 Şehir trafiğinin ve park sisteminin  biraz daha rahat bir şekilde ilerlemesi ve esnafın mağduriyetinin azamiye indirilmesi için Kadızade mahallesi semerciler caddesi, Camiikebir mahallesi Nalbantçılar caddesi ve Şeyh Hayran mahallesi şair celali caddesi üzerinde alışıla gelmiş olan  yolun sol tarafına park edildiğinden encümen kararı ile  1’er ay aralıklarla yolun her iki yönüne  park edilmesi sağlanmaktadır

      Yukarıda ki faaliyetler sürdürülürken yapılan denetimlerde iş yerlerine gerekli uyarılar yapılmış uyarılara dikkat etmeyen özel ve tüzel kişiliklere 200 adet tebligat gönderilmiştir. Ayrıca 27 adet zabıt varakası tutularak cezai müeyyide için Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.  

      2020 yılı içerisinde yapılan denetimler ve faaliyetler ekte görsel halinde sunulmuştur.

    5.7.Basın, yayın ve halkla ilişkiler Müdürlüğü

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlümüzce, Belediyemizin resmi internet sitesi günlük olarak güncelleştirilmektedir.  Sitemize yıl içerisinde toplam 142 adet haber eklenmiştir. Belediyemize ait 142 adet haber de yerel ve ulusal basında çıkmıştır. Ayrıca Belediyemiz e-postasına gelen mesajlar her gün cevaplandırılmıştır.  Yerel ve ulusal basında çıkan haberler takip edilerek arşivi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’den gelen şikâyetler günlük olarak takip edilmektedir. 2020 yılında 165 adet CİMER başvurusu ilgili birimlere sevk edilmiş olup yasal süresi içerisinde cevap verilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişki, koordine edilmiştir.   

Basın Yayın organlarına fotoğraflı ve yazılı bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Ulusal basına gönderilen haberler internet aracılığı ile yapılmaktadır. 

Masaüstü Yayıncılık bölümümüz, Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik ilimizdeki mevcut billboard ve clp’lere grafik, dizgi, mizanpajı ve tasarımı birimimize ait olmak üzere clp ve bilboard çalışması yapılmıştır.

 

Belediyemizin tüm birimlerinin yaptığı çalışmalar basın aracılığı ile kamuoyuna yansıtılmıştır.

  

Belediyemiz çalışma ve faaliyetlerinin fotoğraf - videokaset, cd arşivleri yapılmıştır.

 

Belediye Hizmet Binası girişinde bulunan mevcut panolara Belediyemizin çalışmalarını fotoğraflayıp halkımıza yansıtmak ulusal ve yerel basında çıkan haberleri takip ederek mevcut panolara asılmaktadır.

            Belediyemizin sms sistemi aktif olarak kullanılmıştır. Belediyemizin çeşitli faaliyetleri ve programları bu sistem üzerinden halkımıza duyurulmaktadır. Ayrıca ilimizdeki cenaze ilanları yine bu sistem üzerinden halkımıza duyurulmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 5.8. Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri:

5.1. Belediyemiz şantiyesinde kum-çakıl eleme ve yıkama,  beton parke, bordür, karo siman, büz ve istenildiği zaman diğer beton mamulleri üretilmektedir. Diğer yandan şantiyemizdeki bütün makinelerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Şuan için toplam 15 elemanla yürütülen çalışmalarımızla günde 9000 adet beton parke üretimi yapılabilmektedir. Söz konusu tarihler arasında yaklaşık 436,300 adet(12,000m2) beton parke, 8,000 adet (4,000 mt) yol bordürü üretilmiş,4,000 adet(2,000m) bahçe bordür, 2,500(500m) oluk üretilmiştir.  Konkasör tesisinde yaklaşık 10,000 ton agrega malzeme üretimi yapılmıştır. Bu imalatlarda 1500 torba çimento,300 Ton dökme çimento kullanılmıştır.

2020 yılı ilimiz genelinde asfalt yolların bakım onarımı, yeni imar yollarının açılması, parke yolların bakım onarımı, stabilize yolların yapımı, istinat duvarları yapımı, ,kaldırımların yapımı ve yıkılacak derecedeki tehlikeli binaların yıkılması şeklinde yoğunlaşmıştır.

5.2.Şehrimizin kentsel estetiğinin olgunlaşması bağlamında çevre düzenlemeleri 2020 yılında büyük bir hız kazanarak artmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 7,000m2 parke kaplama, (8,000 mt) yol bordürü yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle hasar gören yol ve kaldırım tamiratı bu kapsamda yapılan işlerdir.

Çarşı köprüsü, Yavuz Sultan Selim caddesi, Danışmetliler caddesi olmak üzere 800myakın andazit kaldırım, 800mt andazit bordur olmak üzere kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

5.3.2020 yılında kışla çeşmesi rampasına gidiş-dönüş şeklinde 30mt mesafede alttan ısıtma sistemi yapılmıştır.  

5.4.2020 yılında muhtelif mahallelerde 65mt istinat duvarı, yaklaşık 85mt. beton merdiven imalatı gerçekleştirilmiştir.

5.5.2020 yılı Tarım Yerleşkesi içerisinde olan çevre ve yol düzenlenmesi, alt yapısını oluşturan alt temel dolgu ve reglaj çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar kapsamında 2,300 ton agrega malzeme kullanılmıştır, yine tarım yerleşkesi alanı etrafı 200mt koruma ve çevre duvarı yapılmış olup, hayvan barınak alnının içinde 1,000m2 parke, 1000mt bordur imalatı yapılmıştır.

5.6. 2020 yılında Doğalgaz, Tedaş, Telekom ve Belediyemizin yapmış oluduğu alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda , yeni açılan yollarda ve tamir amaçlı asfaltlama çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 12,000ton asfalt kullanılmıştır.

5.7.2020 yılında imar yolları açılması kapsamında 2,100 metre imar yolu açılarak hizmete sunulmuştur.

5.8. 2020 yılında faaliyet kapsamında hafriyat döküm sahamıza yaklaşık 80,000 tona yakın hafriyat ve malzemesi dökülmüş olup döküm sahamızda gerekli düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

5.9. 2020 yılında İlimiz merkezde bulunan cadde, sokak ve mahalle aralarında bulunan  ve tehlike arz eden noktalarda toplamda 350mt. korkuluk yapımı, bakımı ve onarımı yapılmıştır. 

 

5.10. 2020 yılı faaliyetleri kapsamında tehlikeli yapı kapsamına giren 3 adet ören ve eski yapı yıkılarak hafriyatı kaldırılmıştır. Ayrıca tüm mahallelerdeki hafriyat atığı  moloz ve kirlilik oluşturan tüm unsurların temizliği yapılmıştır.

           5.11. 2020 yılı içerisinde özellikle yeni yapılaşma olduğu bölgelerde yaklaşık olarak 800mt 200'lük yeni kanal hattı yapılarak sisteme bağlanmıştır.

            5.12. 2020 yılı içerisinde kanal ekiplerimiz 43 yeni kanal abone bağlantısı yapılmış, ayrıcı  2020 yılı içerisinde ihbarlı 761 adet kanal arıza ihbarı  gelmiş olup, gelen tüm arızalara müdahale edilip arızalar giderilmiştir.

            5.13. 2020 yılı içerisinde muhtelif bölgelerde 125lik,75lik ve 110luk hatlar olmak üzere toplamda 2,500 metre su şebeke hattı yapılmıştır.

            5.14. 2020 yılı içerisinde su arızası ekiplerimizce 80 adet yeni su abone bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca aynı yıl içerisinde 137 adet su arıza ihbarı gelmiş olup, gelen tüm ihbarlara müdahale edilerek arızalar giderilmiştir.

            5.15. 2020 yılı içerisinde asfalt, kaldırım,korkuluk, hoparlör, dolmuş durakları,  hafriyat ve moloz, ve kar temizliği olmak üzere toplamda 148 adet ihbar gelmiş, fen işleri ekiplerince çoğu ihbara müdahale edilerek olumsuzluklar giderilmiştir.

            5.16. 2020 yılı içerisinde fen işleri müdürlüğünde 533 adet evrak girişi ve 730 evrak çıkışı olmuştur.

5.17. 2020 yılı içerisinde 99.958,84TL  bedelle çimento alım ihalesi yapılmıştır.

 

 5.9. Plan Proje Müdürlüğü

Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ‘ ya Sunulan Projeler

 2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında “BAMSI BEYREK (BEYBÖYREK) SEYIR TERASI” ” projesi sunulmuş, değerlendirme sonucu geçerli puanı almış,2021 yılında sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetine başlanacaktır. Proje toplam bütçesi 2.885.000,00 TL olup, 721.250,00TL tutarı kurumumuzca, 2.163.750,00 TL tutarı ajans tarafınca karşılanacaktır.

Projemizle ilimizin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması adına; kentimizin tarihi ve kültürel değerlere sahip Bayburt Kalesi, Şehit Osman Türbeleri, Çoruh Vadisi ve UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan Dede Korkut Hikayeleri baş kahramanı Bamsi Beyrek'in türbesi gibi eserlerin ön plana çıkaracak olan, hakim tepeden izleme ve seyir imkanı sağlayacak seyir Terası, Kır kahvesi yapılarak, doğa sporları ve dağ şenlikleri merkezi oluşturularak, kültür, doğa ve alternatif turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

            2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında “BAYBURT BELEDIYESI ET IŞLEME TESISI” Projesi hazırlanmış olup değerlendirme aşamasındadır. Projemizle İlimiz et sektöründe ürün çeşitliliğinin artırılması, sektörel verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi, rekabet edilebilirliğin geliştirilerek et sektöründe istihdamın artırılması amacıyla ilimizde et isleme (kavurma, sucuk vb.) tesisinin kurulması amaçlanmıştır. Toplam bütçesi 3.161.727,00 TL olup, 790.432,00TL tutarı kurumumuzca, 2.371.295,00 TL tutarı ajans tarafınca karşılanacaktır.

 2020 YILI COVID- 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında “HAYAT IÇIN! (DEZ-ENFEKTE)” Projesi hazırlanmıştır. Değerlendirme sonucu geçerli puanı alamadığı için uygulanamamıştır.

 Yapımına Devam Eden Veya Tamamlanmış Projeler

                     Asfalt Ve Beton Altı Kar Ve Buz Birikimi Engelleme Amaçlı Isıtma Sistemi; Tuzcuzade Mahallesi Kışla Çeşmesi yolunun asfalt altı ısıtma projesi birimimiz teknik personellerince hazırlanmıştır. Proje 116.230,00 TL bedele ihalesi yapılarak işletmeye alınmıştır.

                     Veli Şaban Mahallesinde Katlı Otopark Yapımı: Projesi birimimiz teknik personellerince hazırlanmıştır. projemizle il içerisinde araç park sorununu azaltılması amacıyla çok katlı kapalı otopark yapımı amaçlanmıştır. Toplam inşaat alanı 4.388m² olan işin Yapım ihalesi yapılarak 4.692.920,06TL bedelle yüklenici ile sözleşmesi yapılarak inşaata başlanılmıştır. Projenin yapım aşamasında Teknik personellerimiz kontrol teşkilatı olarak görev yapmaktadır.

                      Şehit Nusret Parkı Projesi; Birimizce Peyzaj projelendirmesi ve kontrollüğü yapılan projemiz 2020 içerisinde ihalesi yapılarak 779.758,38TL bedelle yüklenici ile sözleşmesi yapılarak proje yıl içerisinde tamamlanarak bitirilmiştir. 

 Genç Osman Parkı ve Yusufiye Camii Projesi: Birimizce peyzaj projelendirme çalışmaları ve kontrollüğü yapılan proje, hayırsever Yusuf Artar finansman katkıları ve belediyemiz peyzaj çalışmaları ile tamamlanarak hizmete açılmıştır.

 5.10. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetleri:

 

            Birimimiz 2020 yılı içerisinde ihaleye verilmiş olan mücavir alan içerisindeki çevre      temizliğinin rutin kontrolleri yapılmış, oluşan aksaklıklar giderilmiş, yapılan çalışma planı dâhilinde:

 • Şehrin genel temizliği yapılmış cadde ve sokaklarda genel temizlik ve yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir, Mayıs ayında (baharın başlangıcı) ve Eylül ayında (Eğitim öğretim dönemi başında) tüm okullar programa alınıp, okul bahçeleri ve çevrelerinde yıkama çalışmaları ve genel temizlik yapılmıştır.
 • Çöp Konteynırları günlük olarak takip edilmiş evsel atıkların toplanılması sağlanmış, çöp nakil araçları ile katı atık depolama alanına nakli gerçekleştirilmiştir.
 • Katı atık depolama alanında iki iş makinesi sürekli bulundurularak atıkların bertaraf için gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir.
 • Katı atık bertaraf sahasında 2020 yılında 054 ton Katı atık bertaraf edilmiştir. Ayrıca il genelinde 106,274 ton Tıbbi atık ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu Tıbbı atık kontrol yönetmeliği gereğince Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına ilgili firma tarafından toplanıp Erzurum’a taşınmakta ve burada sterilizasyon yöntemi ile bertaraf  edilmektedir.  Kurumumuz bu konuda il genelinde tıbbı atıkların düzenli alınması ve işin takibini yapmakla yükümlüdür.
 • Pazartesi günleri Pazar yeri temizliği, Salı günleri hayvan pazarı yeri temizliği ve yıkama çalışması mütemadiyen yapılmıştır.
 • Oluşturulan temizlik timi ile hafta içi pazartesi ve Salı hariç her gün önceden programı yapılan yerlerde toplu temizlik çalışmaları uygun hava şartlarında aksatılmadan yapılmıştır.
 • Şehir merkezinde ve mahallelerde bulunan boş arsaların temizlenerek çevrenin daha temiz ve düzenli görülmesi sağlanılmıştır.
 • Kışın karla mücadelede organizasyonu içerisinde Belediyemiz diğer birimleri ile işbirliği yapılarak kaldırımlar, merdiven v.s gibi yerlerin kar temizlikleri yapılmıştır.
 • Atık pil toplama çalışmalarımız ise TAPDER (Taşınabilir Atık Pil Derneği) ile

 ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile bütün okullarda ve daha önceki yıllarda

 

yerleştirilmiş olan atık pil toplama noktalarında devam etmektedir.

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

 

5.11. Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetleri:

2020 yılında Tarım Yerleşkesi içerisinde var olan mezbahada ikmal inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Deneme kesimleri gerçekleştirilen mezbaha kullanıma hazır haldedir. Geçici Hayvan Bakımevi ikmal inşaat ihalesi gerçekleştirilmiş ve geçici bakımevi işletmeye alınmıştır. Kesilen hayvan miktarı: 1092 adet büyük baş, 35 adet küçükbaş olmak üzere toplam 1127 adettir.

            2020 yılı içerisinde haşere-salgınla mücadelede teknik olarak yapılmıştır.

Mart - Ekim aylarında da larva, uçkun ve haşere mücadelesi: İl genelinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışması biyolojik ilaçlarla gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ilaçlar da halk ve çevre sağlığı ön planda tutulmuştur.

Larva ile mücadele çalışmaları ayda iki defadan az olmamak kaydıyla, sıvı ve tablet şeklinde uygulanmıştır.

 Uçkunlar soğuk ve sıcak şişleme makineleriyle şehir merkezin her sokağına girilerek yapılmıştır.

Haşere mücadelesi aylık periyotlarda park, bahçe, gübrelik alanlar ve şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, 175 litre uçkun ilacı, 265 kg larvasit tablet, 45 kg sıvı larvasit, 85 kg biyolojik larvasit ve 50 litre bit, pire kene insektisit kullanılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel hanelerde toplam 1250 m² kapalı alan haşere mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca il genelinde var olan terkedilmiş, metruk ve boş arsa, alan ve evlere kemirgenlerle mücadelede kullanılmak üzere 15 kğ ilaç kullanılmıştır.

Mesire alanları, okul bahçeleri, park bahçeler, ağaçlık alanlar, meyve bahçeleri ve peyzaj alanlarında var olan ağaçlarda haşere mücadelesi kesintisiz olarak devam etmiştir.

Başıboş sokak hayvanlarıyla mücadele 2020 yılında da yapılmıştır. 305 adet başıboş ve sahipli köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına mama tedarik edilerek şehrin muhtelif yerlerine konularak hayvanların her daim kolayca ulaşmaları sağlanmıştır. Veteriner kliniğinde ihtiyaç duyulan ilaçlar temin edilip birçok hayvana klinikte müdahale edilmiştir.

Çeşitli sebeplerle yaralanan 153 sokak hayvanına kliniğimiz de müdahale edilmiştir.

 

2020 yılı mart ayında baş gösteren salgının etkilerinin en aza indirilmesi ve yayılımın azalmasına yönelik olarak birimimiz;

İl genelinde; Toplu taşımaya araçları (dolmuş halk otobüsleri) ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar rutin dezenfekte işlemi yapılmıştır. Ayrıca ticari taksilere yönelik rutin dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İl genelinde var olan camiler ve mescitler bir çok defa dezenfekte edilmiştir. Bunun yanı sıra sağlık kuruluşları haricinde tüm kamu kurumları dezenfekte edilmiştir.

Bunların haricinde halkın kullanımına yönelik şehrin muhtelif yerlerine hijyen noktaları oluşturulmuş el antiseptikleri yerleştirilmiştir. Bu antiseptikler düzenli olarak yenileri ile değiştirilmiştir. Bu uygulama halen devam etmektedir.

Halkın kullanımı için Halk Pazar alanında maske dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İhbar hattımıza gelen covid pozitif vakalarının olduğu binaların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmiştir.

Bu kapsamda;

3.000 Litre Antiseptik (El Hijyeni)

30.000 Adet Eldiven

100.000 Litre Dezenfektan (Açık Alan -Yüzey Temizliği)

150.000 Adet Maske

Malzemelerin alımı gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı haziran ayında birimimize ait Hayvan Pazarı, Hayvan Barınağı, Veteriner Kliniği ve idari hHhH hüniteler Tarım Yerleşkesine nakledilmiştir. Ünitelerimiz hizmetlerimize yeni yerinde devam etmektedir.

Hayvan pazarında, birimimize ait hayvan konaklama ünitesinde yıl içerisinde gelen talepler doğrultusunda hayvanların gecelik konaklaması için imkân sağlanmıştır.

2016 KUDAKA mali destek programı kapsamında hibe programından yararlanılan Modern Hayvan Pazarı (MO-HAY-PA) projesi, 2020 yılı içerisinde kullanıma açılmıştır.

Ayrıca KUDAKA GÜDÜMLÜ proje kapsamında Tarım Yerleşkesi projesi kapsamında Yeni mezbaha ikmal inşaat ihalesi kapsamında eksiklikler tamamlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca Geçici Hayvan Barınağı inşaatı ikmal inşat ihalesi yapılarak barınak kullanıma hazır hale getirilmiş ve eylül ayından itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. Geçici Barınak bölgede örnek gösterilecek bir tesis niteliğindedir.

Birimimize gelen dilekçe ve şikâyetler değerlendirilip gereği yapılmıştır.

Tüm bu hususlarda çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.5.12. Park Bahçe  ve Fidanlık Müdürlüğü 

             Belediyemizin bünyesinde hizmet veren Park ve bahçeler Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerdeki 3 adet çocuk oyun grubu kurulmuştur. Muhtelif çocuk parklarına çevre bordürü yapılmış, oturma bankları yerleştirilmiş, kum serilmiş ve bütün parkların bakım ve onarımları yapılmıştır.

             Ayrıca 2020 yılı içerisinde muhtelif mahalle ve semtlerde 150 adet 3-4-5 m boyunda ve 18-35 kuturunda ağaç dikimi yapılarak, sulama hattı yapılarak ağaçların kurumaması ve büyüme yüzdesini artıracak bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca 120,000 adet mevsimlik çiçek  ve lale dikimi  dikimi yapılmıştır.

             Diğer taraftan Dört yol kavşağında bulunan Yusufiye Camii bahçesinde peyzaj çalışması ve şehit Nusret çay bahçesi peyzaj çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 2.000 m² alanda rulo çim ve otomatik sulama sistemleri yapılmıştır.

              Şehrin tamamında, çocuk parklarında ve mesire alanlarında ot biçimi, temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Türk dünyası parkında rulo çim ve peyzaj düzenlemeleri ile kent mobilyaları yerleştirildi.            

 5-13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü    

 - Müdürlüğümüz bünyesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve üç  personel           bulunmakta olup,  personelimizle Belediyemiz Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

 

- Belediyemizde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli  personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenerek ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.

 

- Değişen mevzuata uyum sağlanması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine  personelimizin katılımı sağlanmıştır.

 

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından toplam 222 resmi yazı ve iş müracaatı talebi gelmiş olup, tamamı cevaplandırılmıştır.

 

- Kurum içerisinde iş akışına göre bazı işçilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır.

 

- Kurumumuz Personellerinden Kadro ve Derece ilerlemelerine hak kazanan 47 personelin terfi işlemleri onay alınarak uygulanmıştır.

-  İzin talebinde bulunan 276 defa   memur ve 296 defa işçi ve 27 defa sözleşmeli personele değişik tarihlerde izin kağıdı düzenlemiş ve sıralı izin kullanmaları sağlanmış ve takibi yapılmıştır.

 - Belediyemizde Bayburt Ticaret Meslek Lisesi ve Endüstri meslek Lisesi öğrencilerinden 16 adet stajer öğrenci alınmış ve halen öğrencilerimiz stajlarına devam etmektedir.

 

- Yüksek Öğrenim gören Öğrencilerden yaz sezonunda Kurumumuzda staj yapmak isteyen  öğrencilere meslek dallarında stajları yaptırılarak Kurumlarına resmi yazı ile bildirilmiştir.

 

- Emeklilik talebinde bulunan 1 Kadrolu işçimiz, 5 Bay-Bel işçisi ve 6 Memur olmak üzere toplam 12 personelimizin  emeklilik işlemleri yapılarak, Emekli olmaları sağlanmıştır

 5.14 Hukuk İşleri Müdürlüğü

 - Müdürlüğümüz bünyesinde, Hukuk İşleri Müdürü ve 1 adet Sözleşmeli Avukatla Belediyemiz Misyon ve Vizyonuna uygun olarak hizmet verilmiştir.

 

- Müdürlüğümüze yıl içerinde kurum içinden ve kurum dışından  toplam  74 resmi yazı gelmiş olup tamamı cevaplandırılmıştır.

 

- 2020 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine Erzurum Vergi Mahkemesine devir ücretlerinin iptaline yönelik 4 adet dava açılmış olup davalarla ilgili savunmalar yapılmış, mahkemeler aleyhimize sonuçlanmış istinaf mahkemesine itiraz edilmiştir. 25 şehir içi dolmuş hattıyla ilgili Erzurum İdare Mahkemesinde görülmekte olan 2 adet davadan biri lehimize sonuçlanmış karşı taraf n istinafa başvurmuş, diğer davada karar henüz çıkmamıştır. <