Gayrimenkul Satış İlanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ  İLANI

 

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen Genç Osman Mahallesinde bulunan taşınmazın satılması 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- İhale 31/05/2016 Salı günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

 

Satılacak Gayrimenkul

 

S.N.

Mevki

 Mahallesİ

 

Cinsi

 

Arsa payı

 

Özelliği

 

   Ada

 

Pafta

 

PRS.

Muhammen Bedel TL. ( KDV. Hariç)

Geçici Teminat %15

1

Genç Osman Mah.

 

Dükkan

 

40/9410

Depolu Asma Katlı Dükkan

       750

H44A-25                                 C4A

8

395.000,00.-TL

59.250,00.-TL

 

Madde 4- İhalesi olan dükkanın satış süresinde ihaleden dolayı doğmuş olan kanuni orandaki damga vergileri müşteriye aittir. Resim ve harçlar ( Damga vergileri vs.) Dükkan bedelinde olduğu gibi peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

1-     Tebligat Adres Beyanı

2-     İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

3-     Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4-     Şartname alındı makbuzu.

5-     Geçici Teminat dekontu.

6-     Nüfus cüzdan fotokopisi

7-     İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

12- Tüp deposu ihalesine girecek olan Gerçek kişilik bağlı bulunduğu firma tarafından gerçek kişilik adına düzenlenmiş olan Tüpgaz bayilik sözleşmesini bulunduracaktır.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

  7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

 8- Teklifler 31/05/2016 Salı günü Saat 13:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 9- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…

İlanen duyurulur.