1+1 DAİRE SATIŞ İLANI

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ  İLANI

 

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen  İlimiz Tuzcuzade Mahallesi Şehit Osman Dağı mevkiinde bulunan 30 adet 1+1 dairenin bulunduğu şekilde (mevcut haliyle) satılması 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- İhale 07/08/2018 Salı günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

 

Satılacak Gayrimenkuller

 

S.N.

 

Mahallesi

 

Cinsi

 

 

Ada

 

PRS.

KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici      Teminat % 15

1

TUZCUZADE

1 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

1

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

2

TUZCUZADE

2 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

1

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

3

TUZCUZADE

3 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

1

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

4

TUZCUZADE

4 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

1

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

5

TUZCUZADE

5 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

1

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

6

TUZCUZADE

6 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

1

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

7

TUZCUZADE

1 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

2

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

8

TUZCUZADE

2 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

2

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

9

TUZCUZADE

3 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

2

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

10

TUZCUZADE

4 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

2

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

11

TUZCUZADE

5 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

2

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

12

TUZCUZADE

6 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

2

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

13

TUZCUZADE

1 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

3

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

14

TUZCUZADE

2 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

3

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

15

TUZCUZADE

3 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

3

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

16

TUZCUZADE

4 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

3

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

17

TUZCUZADE

5 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

3

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

18

TUZCUZADE

6 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

3

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

19

TUZCUZADE

1 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

4

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

20

TUZCUZADE

2 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

4

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

21

TUZCUZADE

3 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

4

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

22

TUZCUZADE

4 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

4

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

23

TUZCUZADE

5 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

4

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

24

TUZCUZADE

6 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

4

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

25

TUZCUZADE

1 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

5

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

26

TUZCUZADE

2 Nolu 1+1 Daire

52,50 m2

1033

5

60.000,00.-TL

9.000,00.-TL

27

TUZCUZADE

3 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

5

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

28

TUZCUZADE

4 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

5

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

29

TUZCUZADE

5 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

5

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

30

TUZCUZADE

6 Nolu 1+1 Daire

57,00 m2

1033

5

65.000,00.-TL

9.750,00.-TL

Madde 4- İhalesi olan 1+1 daire satışında; satış bedeli, %1 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

  1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
  • Tebligat Adres Beyanı
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  • Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Geçici Teminat dekontu.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

  1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

 

 

 

 

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 7- Teklifler 07/08/2018 Salı günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 9- İhaleye katılmak isteyen her bir 1+1 daire satışı için ayrı, ayrı şartname alma zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…

İlanen duyurulur.