Bayburt Belediyesi

ARSA SATIŞ İHALESİ

Geri

5 Ağustos 2022

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği bulunan Ada:208 Parsel:47,48,53,54,55,56,57,59,60 ve 61 de bulunan 10 adet arsanın 24.06.2022 tarih ve 99 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 4.maddede detayları belirtilen arsaların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 2- Mülkiyeti Belediyemize ait Şingah Mahallesi Ada:870 Parsel:9 ve 20 de bulunan 2 Adet arsanın 24.06.2022 tarih ve 93 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 5.maddede detayları belirtilen arsaların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

Madde 3-İhale 24.08.2022 Çarşamba günü Saat: 14:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 4- Satışı yapılacak arsaların Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

s.n

Mevki

Cinsi

Kullanım Amacı

Ada

Parsel

Metrekare

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli (%10)

1

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

47

442,72

309.904,00-TL

30.990,40-TL

2

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

48

414,76

290.332,00-TL

29.033,20-TL

3

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

53

414,17

289.919,00-TL

28.991,90-TL

4

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

54

429,5

300.650,00-TL

30.065,00-TL

5

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

55

444,88

311.416,00-TL

31.141,60-TL

6

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

56

460,47

322.329,00-TL

32.232,90-TL

7

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Nalburiye ve Gıda Toptancısı

208

57

508,01

355.607,00-TL

35.560,70-TL

8

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

59

610,41

427.287,00-TL

42.728,70-TL

9

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

60

661,42

476.222,40-TL

47.622,24-TL

10

Bayburt-Erzurum kara yolu üzeri Yeni Sanayi Bitişiği

Arsa

Demir çimento Toptancısı

208

61

711,34

533.505,00-TL

53.350,50-TL

 

Madde 5- Satışı yapılacak arsaların Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

 

s.n

Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

Metrekare

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli (%10)

1

Şingah Mahallesi

Arsa

870

9

304,05

152.025,00-TL

15.202,50-TL

2

Şingah Mahallesi

Arsa

870

20

434,28

217.140,00-TL

21.714,00-TL

 

 

Madde 6 –4.Maddede Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

Madde 7- 4.Maddede Satışı yapılacak olan arsaların bedelleri üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır. Buna istinaden Belediyemiz tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun işyeri yapılacaktır. İşyeri faaliyete geçirildiğinde kesin teminat yükleniciye geri iade edilecektir.

 

Madde 8-4.Maddede Satış ihalesi olacak arsaların tapusu ve inşaat ruhsatı İhale üzerine kalan yüklenicinin Belediyemizin hazırlamış olduğu tip proje ve eklerine uygun işletmesini yapacağını yazılı olarak taahhüt ettikten sonra verilecektir.

 

Madde 9- 5.Maddede Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

 

 

Madde 10- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 4. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. Arsa üzerine yapılacak olan işyerinin Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun yapılacağına dair taahhütname. (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Maddede kullanım amacı belirtilen işyeri arsa ihalesine katılan istekli söz konusu işle faaliyet gösterdiğine dair oda kayıt belgesi. (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 9. Maddede kullanım amacı belirtilen işyeri arsa ihalesine katılan istekli söz konusu işle faaliyet gösterdiğine dair Faaliyet Belgesi (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 10. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 11. Şartname alındı makbuzu.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )                                                 (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )

 1. Geçici Teminat dekontu.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. İkametgâh ilmühaberi
 4. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

 

 1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 4. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. Arsa üzerine yapılacak olan işyerinin Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan tip proje ve eklerine uygun yapılacağına dair taahhütname. (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. (Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 9. Maddede kullanım amacı belirtilen işyeri arsa ihalesine katılan istekli söz konusu işle faaliyet gösterdiğine dair Faaliyet Belgesi(Sadece 4.maddedeki arsa ihalesine katılacak olan istekliler için istenilen belge )
 10. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 11. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 12. Şartname alındı makbuzu.
 13. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )
 14. Geçici teminat dekontu.
 15. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 16. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 17. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.

 

Madde 11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

Madde 12- İhale Dosyaları 24.08.2022 Çarşamba günü Saat: 12:00 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 13- İhaleye katılmak isteyenler her arsa için ayrı şartnameyi almak zorundadır Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00.-TL ( İki Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

 

İlanen duyurulur.