Bayburt Belediyesi

ARSA SATIŞ İHALESİ

Geri

10 Temmuz 2023

  BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 İHALE İLANI

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Belediyemiz Encümeninin 26.05.2023 tarih 109-110-111 ve 112 nolu kararlarına istinaden Zahit ve Şingah Mahallelerinde bulunan 5 adet arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 28.07.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:

 

S.N

Mevki

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

m2

MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Doküman Bedeli

1.       

Zahit Mahallesi

Arsa

1043

3

1.224,88

2.204.784,00 TL

66.143,52.-TL

500,00 TL

2.       

Şingah Mahallesi

Arsa

1082

2

2.830,76

2.406.146,00 TL

72.184,38.-TL

500,00 TL

3.       

Zahit Mahallesi

Arsa

1360

1

2.006,21

2.808.694,00 TL

84.260,82.-TL

500,00 TL

4.       

Şingah Mahallesi

Arsa

1024

1

2.207,08

3.310.620,00 TL

99.318,60.-TL

500,00 TL

5.       

Zahit Mahallesi

Arsa

786

48

3.367,94

4.041.528,00 TL

121.245,84.-TL

500,00 TL

 

Madde 4 Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 4. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Yer Gördü Belgesi
 7. İhalelerden yasaklılık durum formu
 8. Geçici Teminat dekontu.
 9. Nüfus cüzdan fotokopisi
 10. İkametgâh ilmühaberi
 11. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 12. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)
 13. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 14. Tebligat Adres Beyanı
 15. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 16. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 17. Şartname alındı makbuzu.
 18. Geçici teminat dekontu.
 19. Yer Gördü Belgesi
 20. İhalelerden yasaklılık durum formu
 21. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 22. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 23. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )
 24. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 25. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 26. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 27. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 7- İhale Dosyaları 28.07.2023 Cuma günü saat:12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3.maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.