Bayburt Belediyesi

BÜFE, ÇAY BAHÇESİ, LOKANTA VE BERBER İŞLETMESİ KİRALAMA İHALESİ

Geri

14 Mayıs 2024

   BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 İHALE İLANI 

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen;

 

 1. Belediyemiz Encümeninin 10.05.2024 tarih ve 104 nolu kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı içerisinde Ada:943 Parsel:17-18 de bulunan büfe ve çay bahçesinin 5 yıllığına kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 1. Belediyemiz Encümeninin 05.2024 tarih ve 105 nolu kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan büfe işletmesinin 5 yıllığına kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 1. Belediyemiz Encümeninin 05.2024 tarih ve 106 nolu kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan lokanta işletmesinin 5 yıllığına kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 1. Belediyemiz Encümeninin 05.2024 tarih ve 107 nolu kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan Berber işletmesinin 5 yıllığına kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 03.06.2024 Pazartesi günü Saat: 14:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - Kiraya Verilecek Olan İşletmelerin Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları:

 

 

S.N

Mevki

Mahalle

 

Cinsi

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat

Bedeli

Kira

Süresi

İhale Doküman Bedeli

1

Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası Parkı içerisinde Ada:943 Parsel:17-18 de bulunan büfe ve çay bahçesi

BÜFE VE ÇAY BAHÇESİ

 

400.000,00 –TL+KDV

60.000,00.-TL

5 YIL

  500,00 TL

2

Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan büfe işletmesi

 BÜFE İŞLETMESİ

60.000,00 –TL+KDV

30.000,00.-TL

5 YIL

  500,00 TL

3

Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan lokanta işletmesi

LOKANTA İŞLETMESİ

45.000,00 –TL+KDV

22.500,00.-TL

5 YIL

  500,00 TL

4

Şingah Mah.ada:221 parsel:37 nolu Şehirlerarası Terminal binasında bulunan Berber  işletmesi

BERBER İŞLETMESİ

25.000,00 –TL+KDV

12.500,00.-TL

5 YIL

  500,00 TL

               

Madde 4 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmelerin 1.yıla ait Kira Bedeli, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

 1. a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
 1. Tebligat Adres Beyanı
 2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 4. Şartname alındı makbuzu.
 5. Yer Gördü Belgesi
 6. İhalelerden yasaklılık durum formu
 7. Geçici Teminat dekontu.
 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. İkametgâh ilmühaberi
 1. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 2. Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı) 

 

 1. b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
 2. Tebligat Adres Beyanı
 3. İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.
 4. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici teminat dekontu.
 1. Yer Gördü Belgesi
 2. İhalelerden yasaklılık durum formu
 1. Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 2. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 3. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı)
 4. Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.
 5. Yetkilinin kimlik fotokopisi.
 6. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 7- İhale Dosyaları 03.06.2024 Pazartesi Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 8- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelini her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.